Logo bez sloganu

Blog

Strona główna / blog

blok nowe mieszkanie

Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości .

W piątek 28 kwietnia 2023 r, weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej skutkiem będzie konieczność posiadania świadectw energetycznych przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania. Za brak dokumentu będą groziły wysokie kary.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Certyfikat jest ważny przez 10 lat od dnia sporządzenia.

“Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy: 1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu” – czytamy w ustawie.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić kara grzywny. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.

W przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo energetyczne trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo dla mieszkania to wydatek od 400 do 600 zł, a dla domów od 700 zł do 1500 zł.